بررسی انواع آسيب های ورزشی واليبال و درمان آن ها|بهترین وب سایت کتاب،مقاله-tin-hat

بررسی انواع آسيب های ورزشی واليبال و درمان آن ها

دانلود بهترین فایل بررسی انواع آسيب های ورزشی واليبال و درمان آن ها
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
بررسی انواع آسيب های ورزشی واليبال و درمان آن ها

بررسی-انواع-آسيب-های-ورزشی-واليبال-و-درمان-آن-ها

فرمت فایل:   Word

تعداد صفحات:    75  

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه  ................................................................................................................................................................................ 1مراحل اصلي صدمات ورزشي .......................................................................................................................................... 

بررسي آسيب شناسي ....................................................................................................................................................... 

شيوه هاي درمان ................................................................................................................................................................

پيشگيري .............................................................................................................................................................................

آسيب هاي ورزشي ............................................................................................................................................................  استفاده از يخ و گرما در برخورد با آسيب ها ...............................................................................................................  روش صحيح ماساژ دادن با يخ ........................................................................................................................................

خصوصيت باندهاي فشاري ..............................................................................................................................................

اصول برخورد با ورزشكاري كه شديداً آسيب ديده و حال وخيمي دارد ...............................................................

جلوگيري از مصدوميت ها و آسيب هاي ورزشي ........................................................................................................

محافظ چشم .......................................................................................................................................................................

محافظ دهان ........................................................................................................................................................................

محافظ مچ ، دست ، زانو و آرنج ......................................................................................................................................

كفش ورزشي .......................................................................................................................................................................

پيشگيري بهترين درمان است .........................................................................................................................................

آسيب هاي ورزشي ............................................................................................................................................................

علائم هشداردهنده آسيب هاي جدي ...........................................................................................................................

علل اصلي ايجاد صدمات ورزشي ....................................................................................................................................

چگونه مي توان از بروز صدمات ورزشي جلوگيري كرد؟ ...........................................................................................

ضربه مغزي ..........................................................................................................................................................................

آسيب ديدگي شانه ............................................................................................................................................................

آسيب ها و صدمات مچ دست .........................................................................................................................................

آسيب ديدگي زانو ...........................................................................................................................................................

ورم تاندون آشيل .............................................................................................................................................................

كشيدگي ماهيچه هاي ران ...........................................................................................................................................

كشيدگي و پارگي هاي عضلات و ماهيچه ها و رباط ها ....................................................................................... 

درد پايين كمر ................................................................................................................................................................ 

درد و ورم ساق پا ...........................................................................................................................................................

رگ به رگ شدن و پيچ خوردگي مچ پا ....................................................................................................................

آسيب هاي استخواني ....................................................................................................................................................

آسيب هاي مچ پا ...........................................................................................................................................................

در رفتگي ...........................................................................................................................................................................

كوفتگي ...............................................................................................................................................................................

صدمات وارده به شكم ......................................................................................................................................................

صدمات وارده بر استخوان صورت ...................................................................................................................................

آسيب چشم ........................................................................................................................................................................

آسيب حاد دندان .............................................................................................................................................................

خونريزي از بيني ...............................................................................................................................................................

پيچ خوردگي .......................................................................................................................................................................

پيچ خوردگي قوزك پا .....................................................................................................................................................

پيچ خوردگي انگشت ........................................................................................................................................................

التهاب تاندون كشككي ....................................................................................................................................................

صدمات شايع اندام تحتاني..............................................................................................................................................

شايع ترين محل شكستگي تنشي و انواع آن .............................................................................................................

شايع ترين نوع آسيب ديدگي در ناحيه قفسه سينه يك واليباليست ..................................................................

آيا دفاع روي تور مي تواند سبب صدمه شود ؟ .........................................................................................................

آسيبي منحصر به واليباليست ها ..................................................................................................................................

استراحت .............................................................................................................................................................................

فشار موضعي محل آسيب ...............................................................................................................................................

بالا نگه داشتن محل آسيب .............................................................................................................................................

داروهاي ضدالتهابي غير استروئيدي .............................................................................................................................

جراحي ................................................................................................................................................................................

درمان هاي بازتواني ..........................................................................................................................................................

تحريك الكتريكي ..............................................................................................................................................................

سرما درماني .......................................................................................................................................................................

گرما درماني .......................................................................................................................................................................

اولترا سوند .......................................................................................................................................................................

ماساژ درماني ......................................................................................................................................................................

 

 

مقدمه

ورزش واليبال:

يك ورزش جمعی محبوب با بيش از 800 ميليون علافمند در جهان ، پرطرفدارترين ورزش در جهان است که بازيكنان در هر سطح مهارت از آن لذت می برند. از 1895 در آمريكا توسط ويليام جی مورگان ابداع گرديد. از 1966 در دو زمين بازی شکل گرفت.

آسيب ديدگي ‌و يا صدمه ديدن‌به‌ هنگام‌تمرين‌ و مسابقات‌ جزو جدا نشدنی ورزش‌ بوده‌ و ورزشکاران‌ بطور خاص‌ و افراد عادي‌در سنين‌ مختلف‌ بطور عمومی بايد نکات‌ متعددي ‌را در دستور کار خود براي ‌انجام‌ نرمش ‌و يا تمرين‌ و مسابقه‌ در نظر گيرند‌کارشناسان‌علم‌پزشکي‌ ورزشي‌ معتقدند بايد دستورات ‌تمريني‌ متفاوتي‌ را با توجه‌ به‌ سن‌و جنس‌ افراد البته‌ با توجه‌ به‌نوع‌ورزش‌ در نظر گرفت‌. بعنوان مثال‌در افراد سنين‌پايين‌همچون‌اطفال‌و نوجوانان‌گرم‌کردن‌کافي‌قبل‌از انجام‌حرکات‌ورزشي‌‌عدم‌وادار کردن‌به‌انجام‌تمرين‌سخت‌و بيش‌از حد‌عدم انجام‌تمرينات‌ورزشي‌که‌در آن‌زانوها به‌طرفين‌بيش‌از حد کشيده‌شود، انجام‌حرکات‌کششي‌براي‌گرم‌کردن‌بدن‌بخصوص‌بر روي‌تاندون‌آشيل‌و عضلا‌ت‌پشت‌ران‌از اهميت‌بسياري‌برخوردار است .‌‌‌‌‌‌‌‌از طرفي‌يکي‌از روشهاي‌غلط کارهاي‌تمريني‌و يا حرکات‌ورزشي‌آنست‌که‌پس‌از پايان‌کار افراد به گوشهايي‌رفته‌و به‌استراحت‌مي پردازند و اين‌در حالي‌است‌که‌انجام‌حرکات ورزشي‌براي‌سردکردن‌بدن‌پس‌از تمرينات‌سنگين‌لا‌زم‌است‌ . همچنين‌استفاده از کفشهاي‌ورزشي‌استاندارد و مناسب ،‌‌ استفاده‌از وسايل‌محافظتي‌طبي همچون‌مچبند‌ساقبند و زانوبند توصيه‌مي شود. نکته‌قابل‌توجه‌آنکه‌براي انجام‌تمرين‌يا مسابقه‌بايد مکانهاي‌مناسبي‌را در نظر گرفت‌يعني‌حتي المقدور بايد از دويدن‌و يا تمرين‌کردن‌بر روي‌سطوح‌سخت‌همچون‌آسفالت‌‌کفه اي‌ ، سنگ‌مرمري‌و يا کاشي‌خودداري‌کرده‌و سطوح‌نرمتري‌همچون‌تارتان سالن‌هاي‌داراي‌کفه‌هاي‌چوبي‌و يا تشکهاي‌استاندارد همچون‌تاتامي‌را براي‌تمرين‌و نرمش‌در نظر گرفت‌تا از شدت‌ضرب‌ديدگي‌هاي‌احتمالي‌کاسته شده‌و به‌هنگام‌دويدن‌ويا تمرين‌‌باعث‌ناراحتي‌بخصوص‌در قسمت‌زانو نشود‌البته‌انجام‌تمرين‌بر روي‌تشکهاي‌بسيار نرم‌که‌باعث‌فرو رفتگي‌پا در آن مي‌شود توصيه‌نخواهد شد‌. پيوسته‌و سبک‌تمرين‌کردن‌يکي‌از راههاي‌مهم جلوگيري‌از آسيب ديدگي‌است‌به همين‌دليل‌نبايد بطور ناگهاني‌و شديد تمرين کرد که‌آسيبهاي‌زيادي‌را به‌همراه‌خواهد داشت‌بطور مثال‌اغلب‌آسيبهاي تاندوني‌و مفصلي‌که‌بسيار شايع است‌بيشتر در افرادي‌بوجود مي آيد که ناپيوسته‌و بدون‌رعايت‌نکات‌ايمني‌و سنگين‌تمرين‌مي کنند‌به‌همين‌منظور انجام‌حرکات‌صحيح‌و اصولي‌ورزش‌ يکي‌از راههاي‌مهم‌در جلوگيري‌از آسيب ديدگي‌است‌از طرفي‌تمرين‌سنگين‌و خسته کننده‌نه‌تنها باعث‌بالا رفتن‌تواناييهاي‌بدن‌نمي شود چه‌بسا منجر به‌خالي‌شدن‌نيروي‌دروني‌بدن شده‌و باعث‌تمرين زدگي‌مي شود.‌بايد متناسب‌با سن ،‌‌جنس‌و حتي‌قد ،‌‌‌‌‌‌‌قابليتها و محدوديتهاي‌بدن‌را شناخت‌‌هرگز توانايي‌و انعطاف‌بدني‌يک‌فرد ميانسال‌با افراد جوان‌و نوجوان‌يکسان‌نيست‌به‌همين‌منظور بايد حرکات‌ورزشي‌را متناسب‌با سن‌و ميزان‌آمادگي‌بدن‌طراحي‌کرد و پس‌از چند دور تمرين‌مناسب‌و آمادگي‌نسبي‌بدن‌‌آرام‌آرام‌بر شدت‌تمرينات‌افزود‌نکته‌قابل‌توجه‌آنکه‌توجه‌صرف‌داشتن‌به‌يک‌عضو بدن‌در تمرينات‌ازميزان‌کارائي‌فرد کاسته‌و چه‌بسا باعث‌آسيب ديدگي‌نيز خواهد شد

 

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: بررسی انواع آسيب های ورزشی واليبال و درمان آن ها

مطالب مرتبط

بررسی انواع آسيب های ورزشی واليبال و درمان آن ها


گزارش تخصصی دبیر عربی بررسی علل بی انگیزگی دانش آموزان در درس عربی و ارائه راهکار

گزارش تخصصی مدیرمدرسه بررسی علل بی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان و تلاش برای حل و رفع این مشک

گزارش تخصصی دبیر عربی چگونگی علاقمند کردن دانش آموزان به درس عربی

گزارش تخصصی دبیر ریاضی بررسی چالش های تدریس درس ریاضیات دوره متوسطه

گزارش تخصصی دبیر علوم تجربی نقش آزمایشگاه در رشد خلاقیت دانش آموزان

گزارش تخصصی معاون اجرایی مدرسه روش های انجام بهینه وظایف به عنوان معاون اجرایی

گزارش تخصصی معاون پرورشی ، مشاور ، آموزگار افزایش آگاهي دانش‌آموزان دختر پايه اول و پيش‌دبستاني ن

گزارش تخصصی آموزگار ششم درس ریاضی بهبود توان یادگیری مفهومی درس تبدیل واحد ها ی کلاس ششم بااستفاده ا

گزارش تخصصی مدیر ومعاون مدرسه چگونگی کاهش تعداد غائبین در مدرسه به کمک روش های خلاقانه و پیشن

گزارش تخصصی دبیر ورزش چگونگی علاقمند کردن دانش آموزان به ورزش و فعالیت های بدنی با روش های خلاقا

آشنایی با آسیبهای ورزشی شنا و بررسی آناتومی و آسيب هاي شانه در شناگران و ارائه راه حل ها ي پي

آسيب شناسي در رشته هاي ورزشي خاص و شایعترین آسیبهای ورزشی برخی رشته ها مانند فوتبال، کشتی، دو

آشنایی با شابعترین آسیب های ورزش دو میدانی و درمان آنها

بررسی آسيبهاي اجتماعي دختران و راهكارهاي آن

آسیب شناسی بتن و بررسی علل فرسودگي و تخريب سازه هاي بتني و عمليات ترميمي و مواد تعميري

نماتد شناسي در كشاورزي

آشنایی با نهاد اجتماعی و کارکردها و انواع آن

بررسی نهاد اعلام اشتباه در حقوق کيفری و علل اشتباه قضات

آشنایی با نهضت آزادی ایران و تاریخچه و ارکان و اعضای آن

آشنایی با نگرانی و اضطراب و عوارض و رهایی از آن