آشنايي با تاريخ و سلسله های ايران و بررسی تاریخ هنرهای گوناگون در جهان|بهترین وب سایت کتاب،مقاله-tin-hat

آشنايي با تاريخ و سلسله های ايران و بررسی تاریخ هنرهای گوناگون در جهان

دانلود بهترین فایل آشنايي با تاريخ و سلسله های ايران و بررسی تاریخ هنرهای گوناگون در جهان
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
آشنايي با تاريخ و سلسله های ايران و بررسی تاریخ هنرهای گوناگون در جهان

آشنايي-با-تاريخ-و-سلسله-های-ايران-و-بررسی-تاریخ-هنرهای-گوناگون-در-جهان

فرمت فایل:   Word

تعداد صفحات:    81  

 

 

 

559 قبل از ميلاد تا 1926 ميلادي

در تاريخ ايران كه از قرن ششم قبل از ميلاد شروع مي شود با نام هايي بر ميخوريم كه در تورات نيز آمده اند .

سلسله هاي ايراني

مادها و هخامنشيان

تاريخ ايران دقيقاً با جلوس كرورش در 559 قبل از ميلاد شروع مي شود. در اين دورة نيمة غربي سرزميني كه امروزه ايران ناميده مي شود توسط دو گروه مجزا از ايرانيان اداره مي شده است . اين دو گروه از حوالي رود جيحون آمده بودند . مادها در بخش شمال به مركزيت هگمتانه ، همدان ميروزي ، براي چندين قرن مستقر شده بودند . در بخش جنوبي پارس ها بودند كه بعداً مستقر شده بودند . مادها به خاطر روابط شان باهمسايگان آشوري فن نوشتن را فرا گرفته و به مرحلة بالايي از تمدن رسيده بودند . آنها از اين جهت به ماد ها برتري داشتند و از آنها باج و خراج دريافت مي كردند . اين تفوي و برتري ناگوار پارسيان را بر آن داشت تا تحت فرمان هخامنشيان ( برگفته از نام هخامنش پارسي ) خود را به تدريج به قدرت برسانند . آنها حتي قبل از كوروش دوم شورش هايي را موجب شده بودند تا اينكه در 550 قبل از ميلاد كوروش به ماد ها حمله كرد و شاه آستياك را شكست داد . كوروش دو بخش ايران را يكي كرد و بنيان ملتايران را پي ريزي كرد. نبونيد پادشاه بابل كه از قدرتاين كشور جديد هراس داشت همسايگان خود را باهم متحد كرد تا بر كوروش غلبه نمايند . از ميان پادشاهاني كه وي با او متحد شد كروزوس پادشاه ليدي است ، كروزوس كه بي جهت خود را متحد در حد برابري با پارسيان به تنهايي مي پنداشت بدون اينكه منتظر بقهة همسايگان شود خود به تنهايي به پارس حمله برد و در نتيجه از كوروش شكست خورد و اسير وي گرديد ( 546 قبل از ميلاد) . پس از اين واقعه فكر تصرف بابل ذهن پادشاه ايران را به خود مشغول داشت وو در 539 قبل از ميلاد با آنها به جنگ پرداخت . در نتيجة اين جنگ نبونيد پا بف فرار گذاشت و پسرش بالشلزار كشته شد . سيروس در سال هاي بعد بع يهوديان اسير اجازه داد تا به اورشليم برگردند . عذار تعداد اين اسراي آزاد شده را تعيين مي كند . امپراتوري كوروش اينك سرارسر بين النهرين و آسياي صغير را در بر ميگرفت . او چهار پايتخت داشت كه شامل پاسارگاد ، شهر شوي كه مركز علاميان بود ، هگمتانه پايتخت ماد ها ة و بابل مي شدند . پس از تصرف بابل بود كه پرسپوليس يا تخت جمشيد پي ريزي شد . در صورتي كه حرف گزنفون را بپذيريم كوروش بايد در جنگي كه بر عليه سكاها در 529 قبل از ميلاد صورت گرفت كشته شده باشد و جسدش بايد پس از پيمودن راه دور و درازي به پاسارگاد آورده شده باشد . سلطنت او كه بالغ بر سي سال مي شد ، شاهد برخاستن گروه گمنامي از ايرانيان بود كه بزرگترين ملت دنيا شدند .

كمبوجيه پسر كوروش به جاي پدر نشستو با شايستگي و با استفاده از تجارب پدر توانست مصر و اتيوپي را به امپراتوري هخامنشي بيافزايد . وي در 522 قبل از ميلاد كه تحمل مصيبت هاي شورش هاي داخلي را نداشت دست به خودكشي زد . پس از وي داريوش اول جانشين وي شد . سلطنت طولاني 64 سالة وي در كوه بيستون ضبط شدهاست . در نوشته هاي هرودون نيز در مورد آن به نفضيل صحبت شده است . در اين دوره بود كه پارسيان با يونانيان اروپا در ارتباط قرار گرفتند . كوروش باغلبه بر كروزوس پادشاه ليدي صاحب بخش وسيعي از آسياي صغير از جمله شهر هاي يوناني آن شد . اين مستعمرات تا اين تاريخ همان خوشبختي و ترقي را احساس مي كردند كه اهالي سيسيلي و جنوب ايتاليا احساس مي كردند  . در طي دوران سلطنت داريوش آنها سر به شورش برداشتند و براي كمك دست به دامان آتني ها به اين خويشاوندان نزديك خود ياري رساندند و در نتيجه داريوش حملة بد فرجام خود را از زمين و دريا در 490 قبل از ميلاد آغاز نمود . ايرانيان در جنگ مشهور ماراتن از يونانيان شكس سختي خوردند . داريوش پنج سال بعد در گذشت و پسرش خشاريار شاه دوباره حمله به يونان رااز زمين و دريا آغاز كرد . علي رغم ارتش چند مليتي خود كه در آن طبق گفتة هرودوت شامل پنجاه تا شصت ملن مي شدند با مقاومت سرسختانه اي روبرو شد و در نبرد سالاميس و پلاته آ به سختي شكست خورد . امپراتوري هخامنشي تا 331 قبل از ميلاد دوام يافت و با شكست داريوش سوم توسط اسكندر كبير منقرض شد .

در هذب مادها و هخامنشي ها خلقت بين دو نيرو تقسيم مي شد – اهورا مزدا روح روشنايي و نيكي ، و اهريمن روح تاريكي و شيطان . اين مذهب كه بعد ها به مذهب زرتشت منصوب شد توسط اسلام در قرن هفتم ميلادي از بين رفت و لي با وجود اين هنوز هم شمار اندكي از پيروان اين مذهب كه در آن زمان از ايران به هند كوچ كردند به نام پارسي ها مشهورند .

يونانيها و پارت ها

پس از مرگ اسكندر بعضي از قسمت هاي ايران تحت نفوذ سلوكي ها بود كه ساحب امپراطوري اسكندر شده بودند ( 323تا 140 قبل از ميلاد) . در سال 256 قبل از ميلاد يكي از برزگان آنها به نام آراساسس خود را صاحب و اربا  ايالت سلوكيايي پارت دانست كه در بين ماد در غرب و باكتريا در شرق قرار داشت . پادشاهان پارت خود مهاجر و از اعقاب سي تيان ايراني بودند و اينكه توسط ساير ايرانيان بيگاه خوانده مي شدند مشخص نيست  ولي مشخص است كه آنها ابتدا بهحد زيادي تحت تاثير فرهنگ يونان بودند و زبان يوناني را زبان اصلي خود مي دانستند . در ابتداي قرن دوم قبل از ميلاد به نظر مي رسد كه به جاي فرهنگ يوناني فرهنگ ايراني راانتخاب كردند ولي همه چيز نشان مي دهد كه سنت ايراني هخامنشي در دوران سلوكيها و پارت ها به دقت حفظ شده است . آنها پايتخت خود را در تيسفون دركنار فرات در مقابل پايتخت يوناني سلوكيها قرار دادند . تاريخ سلطنت بديت ترتيب با كش مكش برعليه يوناني هاي مستقر در ايران شد و سرانجام در سال 140 قبل از ميلاد با غلبه بر عليه آنها انجاميد . بعد از آن جنك عليه قبايل آسياي مركزي شروع گرديد . از ميان افراد برجسته پارت مي توان ميتراديت دوم را نام برد كه اولين پادشاه ايران است . كه با روميان برخورد داشت . او در سال 78 قبل از ميلاد وفات يافت . شاخه ديگري از اشكانيان درارمنستان مستقر شدند و در آنجا 150 قبل از ميلاد تا 428 ميلادي حكومت كردند . آخرين پادشاه پارت اردوان پنجم است كه در 226 ميلادي توسط اردشير پسر بابكان و نوة ساسان بركنار گرديد .

ساسانيان

قيام اردشير كه خود را از اعقاب هخامنشيان مي دانست تاج و تخت را از پارت ها گرفت و منجر به استقرار سلسه ملي دومي در ايران به نام ساسانيان گرديد.

دانش كا ازتاريخ ايران تا پايان قرن دوم ميلادي تا حدي بر اساس تورات و تاحدي بر اساس گفته هاي مورخان يوناني است . اين دانش در اين اواخر توسط كشف و ترجمة نوشته هاي ايراني بوسيلة راولينسون افزايش پيدا كرد . يونانيان از قرا رمعلوم چيزي بيشتر از ايرانيان در بارة اين نوشته ها نمي دانستند . به هر حال ايرانيان بايد از همان زمان كليد و رمز خط ميخي را به دست آورده باشند زيرا سنت تاريخي كه عموميت داشت و در ميان آنها رايج بود كاملاً چيزي افسانه اي بود . طبق افسانه ها سه سلسله كه پيش از ساسانيان وجود داشتند به هيچ وجه مطابق با گفته هاي مورخين يونان نيستند و يا با نوشته هاي ايراني مطابقت ندارند . محققين به هيچ وجه نمي توانند از اين افسانه غافل بمانند زيرا آنها در هنر و ادبيات سده هاي ميانه و حاضر نقش مهمي دارند . نام هايي نظير جمشيد ، سام ، زال و رستم در ريشه فرهنگ ايران قرار دارند . اين افسانه ها براي مدتي طولاني به زبان پهلوي ( فارسي ميانه ) حفظ شده اند و در زمان خلفاي اول عباسي به عربي برگردانده شدند . هم ترمه و هم اصل آنها از بين رفتند ولي محتواي آنها د رتواريخ عربي در رابطه باايران و همچنين در شاهنامة فردوسي حفظ شده است . دو سلسلة اوليه افسانه اي پيشداديان و كيانيان بودند و سومين آنها را كه اشكانيان تشكيل مي دادند تا حدي افسانه اي و تاحدي تاريخي بود . با آمدس ساسانيان سنت و تاريخ دوش به دوش هم شروع به حركت كردند .

مشخص نيست كه در چه دورهاي ايرانيان شروع به نسبت دادن يادمانه هاي قديمي خود به افسانه ها ، قهرمانان و پادشاهان كردند ولي كاملاً مشخص است كه آنها چنين كاري كردند . مورخين اسلامي در نوشتن تاريخ در درجه اول از قرآن و تورات و تفاسير براي نوشتن تاريخ عالم كمك مي گرفتند وتاريخ را با حضرت آدم شروع مي كردند و دردرجه دوم از سنتهاي شفاهي دين زرتشت ياري مي جستند . پس كاملاً طبيعي بود كه مسلمانان ايرانوقتي آثار مخروبه باستاني را مي ديدند آن را به يكي از اسامي موجود در اينتاريخ ها نسبت مي دادند ، و بدين وسيله پرسپوليس را تخت جمشيد و قبر كوروش را در پاسارگاد قبرمادر سليمانمي ناميدند .

 

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: آشنايي با تاريخ و سلسله های ايران و بررسی تاریخ هنرهای گوناگون در جهان

مطالب مرتبط

آشنايي با تاريخ و سلسله های ايران و بررسی تاریخ هنرهای گوناگون در جهان


آشنایی با سبک هنری امپرسیونیسم و پیشینه آن

آشنايي با بازاریابی و عناصر گوناگون آميخته هاي تبليغات

آشنایی با رشته های هنری بومی و تاریخچه آنها

آشنائي با خواص گاز مايع و امكان استفاده از آن در موتورهاي درون سوز

آشنایی با اصول نظری گسترش سیلاب و بهره وری از آن

بررسی انواع آسيب های ورزشی واليبال و درمان آن ها

آشنایی با آسیبهای ورزشی شنا و بررسی آناتومی و آسيب هاي شانه در شناگران و ارائه راه حل ها ي پي

آسيب شناسي در رشته هاي ورزشي خاص و شایعترین آسیبهای ورزشی برخی رشته ها مانند فوتبال، کشتی، دو

آشنایی با شابعترین آسیب های ورزش دو میدانی و درمان آنها

بررسی آسيبهاي اجتماعي دختران و راهكارهاي آن