بررسی پدیده فساد و شاخص های مختلف شفافیت مالی|بهترین وب سایت کتاب،مقاله-tin-hat

بررسی پدیده فساد و شاخص های مختلف شفافیت مالی

دانلود بهترین فایل بررسی پدیده فساد و شاخص های مختلف شفافیت مالی
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
بررسی پدیده فساد و شاخص های مختلف شفافیت مالی

بررسی-پدیده-فساد-و-شاخص-های-مختلف-شفافیت-مالی

اصول چهارگانه کلی ، که حمایت کلیه کشورهای عضو را می طلبد، به شرح زیر است :

الف . شفافیت نقش ها و مسئولیت ها، که انعکاس دهنده مرزبندی درونی دولت بین فعالیت های مالی ، پولی و بنگاه های اقتصادی عمومی از یکسو، و بخش های عمومی و خصوصی از سوی دیگر است .

ب: دسترسی عام به اطلاعات شامل جامع بودن اطلاعات و تعهد دولت به انتشار اطلاعات در مقاطع زندگی مشخص است .

ج:علنی بودن تهیه ، اجرا و ارائه گزارش بودجه، موازین عرفی مربوط به پوشش ، قابلیت دسترسی و وحدت اطلاعات مالی را در برمی گیرد .

د= اطمینان یابی مستقل از وجدت و یکپارچگی  بر استفاده از موازین عرفی حسابرسی و آمارگیری تاکید می گذارد و حتی فراتر از آن دولت ها را به مجاز  شمردن رسیدگی دقیق فرا می خواند.

روشن بودن نقش ها و مسئولیت ها

یکی از جنبه های کلیدی مقوله شفافیت روشن بودن نقش ها و مسئولیت های دولت است که به بیانیه های مربوط به سیاست های مالی اعتبار می بخشد و زمین را برای پاسخگویی اعمال مالی فراهم می سازد .

به گزینی تجربه ها در زمینه های تحت پوشش این اصل شامل چهار مقوله زیر است :

تعریف بخش دولتی

دخالت دولت در بخش اقتصادی غیر دولتی

تشخیص مسئولیت ها در داخل دولت

هماهنگی و مدیریت فعالیت دولت

نقش های سیاستگذاری و مدیریت در درون دولت نیز باید به وضوح تبیین و به صورت ی وسیع تفهیم شود بخش دولتی باید با کل دولت ، که شامل دولت مرکزی و رده های پایین تر دولت می شود که فعالیت های فرابودچه ای را نیز در بر می گیرد ، تطبیق کند.

اگرچه غالب کشورهای عضو صندوق بین المللی پول قبول د ارند که دولت فراگر بر اساس تعاریف GFS,SNA برخی جنبه های مجموعه ممکن است در مورد بخش عمومی تا حدی صدق کند که کارگزاران غیر دولتی  شامل نهادهای مالی عمومی و بنگاه های مالی غیر عمومی فعالیت های را انجام دهند که ماهیت مالی دارند مجموعه همچین به برخی جنبه های تعریف مرز بین فعالیت های بخش دولتی و خصوصی اشاره دارد ثانیا ، این امکان وجود دارد که محدودیت های عملی و نهادی موجود ، مانع از ارائه آمار کامل در مورد دولت فراگیر شود.

توصیه مجموعه بر آن است که دخالت دولت و دیگر بخش ها مثلا از طریق وضع مقررات و مالکیت سهام به نحوی روشن و اشکار بر مبنای مقررات و راهکارهای بدون تبعیض صورت پذیرد.

واگذاری  مسئولیت های مالیه عمومی در بخش های اجرایی دولت باید کاملا مشخص باشد عدم وضوح تعریف مسئولیت های اجرایی می تواند عدم پاسخگویی ارتباطات ضعیف ودرون دولت و تصمیم سازی ضعیف را به دنبال داشته باشد.

مجموعه مقرر می دارد که برای هماهنگی و مدیریت عملیات بودجه ای و فرابودچه ای سازوکارهای روشنی باید اعمال شود در قبال دیگر نهادهای دولتی مثلا بانک مرکزی و بنگاه های مالی و غیر مالی تحت کنترل دولت ترتیبات کاملا تعریف شده ای مشخص شود .

در کشورهایی که به صورت متعارف سابقه برنامه ریزی توسعه یا برنامه ریزی متمرکز دارند ، مسئولیت های مدیریت مالی بین وزارتخانه های برنامه ریزی یا اقتصاد که مسئولیت بودجه عمرانی را به عهده دارند و وزارت دارایی که مسئولیت بودجه جاری به عهده آن است تقسیم می شود .

کشورهای دیگر وظایف را بر اساس مسئو لیت ها مثلا سیاستگذاری های مالی کلان ، بودجه ریزی و حسابداری بین وزارتخانه ها یا ادارات مختلفی تقسیم می کنند.

نحوه تعریف بودجه از اهمیت ویژه ای برخوردار است در برخی کشورها ، این اصطلاح به برآوردهای مربوط به تخصیص وجوه سالانه توسط قانونگذار محدود می شود این مفهوم ممکن است فقط بخش کمی از کالا مبادلات مالی را در بر گیرد ممکن است تدابیری خارج از فراگرد تخصیص سالانه پیش بینی شود که به آن ها اصطلاح فرابودچه ای اتلاق می شود .

بنابراین مهم است که تخصیص هایی که به موجب وجوه فرابودجه ای انجام می گیرند مشمول همان انضباط اقلام بودجه ای باشند.

علاوه بر این ، باید قوانین و مقرراتی بر مدیریت وجوه فرابودجه ای و نیز حسابداری و حسابرسی ان حاکم باشد.

در برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا استفاده به منظور ایجاد انگیزه و کنترل بیشتر مسئوولان کارگزاری استفاده مستقیم فزاینده ای از وجوه درآمدی توسط دریافت دارندگان آن صورت می گیرد با این حال ، چنین ترتیباتی باید به صورت ارقام کلی در بودجه دولت یا در گزارش های سالانه کارگزاری های موصوف منعکس شود تا بتوان میزان عملیات دولت را به درستی تعیین کرد.

تمام فعالیت های مالی باید به عنوان بخشی از فراگرد بودجه در معرض رسیدگی دقیق قرار داشته باشد و تمام عملکردها ی مالی باید توسط قانونگذار و عامه مردم مورد بررسی و تدقیق قرار گیرد .

اگر چه برخی صندوق های فرابودجه ای مستقلا مدیریت می شوند و تحت نظارت قانونگذار  قرار دارند، اما آن ها نیز نباید از رسیدگی های گه گاه معاف باشند .

تخصیص مسئولیت ها بین کارگزاران دولت فراگیر بانک مرکزی ، نهادهای مالی عمومی و بنگاه های مالی غیر عمومی ، جهت اطمینان از پاسخگو بودن مدیرتی هر یک از این کارگزاری ها ضروری است.

اغلب بانک های مرکزی بخشی از سود ناشی از فعالیت های خود را به حساب دولت واریز می کنند سودهای بانک مرکزی و زیان هایی که برخی بانک های مرکز متحمل می شوند بازتاب اهداف سیاستگذاری های مشروعی است که آن ها دنبال می کنند این فعالیت ها شامل مد اخله دربازار ازاد اوراق بهادار و ارز می شود .

در مورد نحوه خصوصی سازی بنگاه های مالی غیر عمومی و نهادهای مالی عمومی نگرانی های جدی وجود دارد که می توا ند حمایت عمومی را از خصوصی سازی از بین ببرد. خصوصی سازی باید کاملا اکمل شفاف و مطابق با موازین صحیح بازاریابی صورت پذیرد.

مدیریت مالی نیازمند یک چارچوب روشن حقوقی و اداری است سه عامل اصلی این چارچوب حقوقی و اداری عبارت اند از :

چارچوبی جامع برای فعالیت های بودجه ای و فرابودجه ای

پایگاهی قانونی برای وضع مالیات و

موازین اخلاق رفتاری برای حمایت از شفافیت مدیریت

به بیان مجموعه قوانین و مقررات اداری باید بر عملیات بودجه ای و فرابودجه ای حاکم باشد.

اثر بخشی بودجه بستگی به قدرت پایگاه قانونی مقررات مربوط به رویه های اداری مختف متفاوت است .

وزیری که به عنوان  مسئلو مالی دولت تعیین می شود حتما باید رسما منصوب شده و از اختیارات کافی برای جمع آوری مالیات ها و یا هزینه آن ها توسط این کارگزاران ها باشد .

گزارش های حسابرسی شده که نشان دهنده وجوه عمومی چگونه مورد استفاده واقع شده اند لااقل سالانه برای قانونگذار و عامه مردم منتشر شوند این عوامل از نظر شفافیت  عواملی اسای بشمار می آیند.

 

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: بررسی پدیده فساد شاخص های مختلف شفافیت مالی تحقیق در مورد پدیده فساد پروژه آماده در مورد پدیده فساد تحقیق درسی با موضوع پدیده فساد

مطالب مرتبط

بررسی پدیده فساد و شاخص های مختلف شفافیت مالی


نقش مواد آلي در افزايش سطح حاصلخيزي خاكهاي زراعي

بررسی اصول و الزامات کاشت گوجه فرنگی گلخانه ای

بررسی فعالیت بانکهای خارجی در ایران

بررسی کامپوزیت ها نانو کامپوزیت ها و کاربرد آنها

پروژه متره بر آورد اهميت شورا و نقش اجتماعي و سياسي و اقتصادي و فرهنگي شورا

طرح توجیهی توجيه اقتصادي و فني و مالي ایجاد خدمات كامپيوتري پژوهش

بررسی و مقایسه اقتصاد ايران و چين

بررسی فنون تجزيه و تحليل سيستمها در مديريت

بررسی زندگینامه آلبرت بندورا و نظريه يادگيري اجتماعي بندورا

بررسی انواع عایق بندی و عایقهای صوتی در ساختمان

بررسی تاثیر سبک ها و شیوه های فرزند پروری بر مشکلات رفتاری کودکان

بررسی ویژگی های انواع بتن های پلیمری Polymer Concrete

کشت و پرورش سبزي و صيفي جات در ايذه

نمونه فرم خام قرارداد اجاره سالن تالار، تجهیزات آن و وسائل

نمونه پرسشنامه درباره سبک رهبری

بررسی انواع دردهای کلیه

بررسی انواع معیارهای انسانی برای سازندگی و خلاقیت

بررسی نقش و جایگاه مذهب در سلامت روان

بررسی جایگاه و نقش فسفر در متابولیسم گیاهان

ترویج کشاورزی بررسی ترویج کشاورزی در اندونزی و فیلیپین