پاورپوینت آماده بررسی جامع معماری و بنای مسجد جامع بروجرد|بهترین وب سایت کتاب،مقاله-tin-hat

پاورپوینت آماده بررسی جامع معماری و بنای مسجد جامع بروجرد

دانلود بهترین فایل پاورپوینت آماده بررسی جامع معماری و بنای مسجد جامع بروجرد
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
پاورپوینت آماده بررسی جامع معماری و بنای مسجد جامع بروجرد

پاورپوینت-آماده-بررسی-جامع-معماری-و-بنای-مسجد-جامع-بروجرد

 • عناوين بخشهاي مختلف پروژه
 • بخش اول   نگاهي اجمالي به استان لرستان وشهرستان بروجرد
 • بخش دوم    بررسي خصوصيات اقليمي استان وشهرستان بروجرد
  • و وضعيت اجتماعي آن
 • بخش سوم    ميراث فرهنگي وآثارتاريخي بروجرد
 • بخش چهارم   معرفي بنا
 • بخش پنجم    مرمت
 • بخش ششم    نقشه ها

 

 

 • بخش اول  
 • نگاهي اجمالي به استان لرستان وشهرستان بروجرد
 • جغرافياي سياسي وموقعيت جغرافيايي  اجتماعي
 • ( 1 ـ 1 )   موقعيت عمومي استان لرستان
 • ( 1 ـ 2 )  موقعيت شهرستان بروجرد
 •  ( 1 ـ 3 ) جغرافياي تار يخي استان و  وجه تسميه بروجردوبانيان آن
 • ( 1 ـ 4) وضعيت اقتصادي
 • ( 1 ـ 5)انديشمندان بروجرد
 • بخش دوم       بررسي خصوصيات اقليمي استان وشهرستان بروجرد
 • ( 2 ـ 1 )    اوضاع اقليمي استان لرستان
 • ( 2 ـ 2 )    اوضاع اقليمي شهرستان بروجرد
 • ( 2 ـ 3 )   توصيف آب وهواي بروجرد
 • ( 2 ـ 4 )   باران
 • ( 2 ـ 5 )   باد
 • ( 2 ـ 6 )   درجه حرارت
 • ( 2 ـ 7 )   تحولات جوي   
 • ( 2 ـ 8 ) اصولي اجرايي وعملي طراحي دراين اقليم
 • بخش سوم    ميراث فرهنگي وآثارتاريخي بروجرد
  • ( 3 ـ 1 ) ميراث فرهنگي وآثارتاريخي شهرستان بروجرد
  • ( 3 ـ 2 )  بررسي معماري بومي بروجرد
  • ( 3 ـ 3 ) معرفي ميراث فرهنگي وآثارتاريخي بروجرد

 

 

 • دوره اوليه مسجد ، تاقبل ازآل بويه كه ازنوع مساجد ستوندارقرون اوليه اسلام مي باشد.
 •  دوره آل بويه كه همزمان بااضافه شدن گنبدمنفرددرخارج ازمحدوده مسجدوقت بوده ، همانندمسجدجامع اصفهان واضافه شدن گنبدهاي نظام الملك وتاج الملك به آن.
 •  دوره سلجوقيان ، كه اين دوره خودبه چنددوره متفاوت تقسيم مي شود‌.
 •  دوره فترت ياتخريب بنا ( مقارن باقرن هشتم )
 •  دوره ايلخانيان يادوره بازسازي مجددشهر
 •  دوره گوركانيان كه دراين زمان بخش عمده اي به بنا اضافه وتقريباً تغييريافته است.
 •  دوره صفويه ، كه مشتمل برقرون دهم ويازدهم مي گردد.
 •  دوره زنديه وقاجاركه تغييراتي اساسي ازنظرفرم ساختمان درمسجدايجادگرديده است.
 •  دوره معاصر
 • اين بنايكي ازشاخص ترين بناهاي اسلامي درايران است وسابقه حاكم نشيني بودن بروجرددردوره اسلام حداقل معادل باقدمت مسجدجامع يعني متجاوزازهزارسال مي باشد. ازطرفي باعنايت به سوابق تاريخي منطقه وبادرنظرگرفتن شرايط احداث شهرهادرطول تاريخ ، شهري بااين عظمت نمي تواندبدون سابقه قبلي بعدازاسلام احداث شده باشد. بلكه بطورقطع ويقين سابقه اي طولاني درادوارقبل ازاسلام هم داشته است.
 • مساحت كل بناحدود 3300 مترمربع وزيربناي آن 2000 مترمربع مي باشد.
 • مسجدامام ( مسجدسلطاني ) 
 • ازبناهاي بسيارمهم بروجرد، مسجدسلطاني است كه درمركزشهرقرارگرفته وداراي سه درخروجي است.
 •  اين مسجد، درزيبايي گوي سبقت راازبسياري  به كاشيهاي خشتي وكتيبه هاي فراوان مي باشدكه به ترتيب تاريخ سال 1209 ، 1248 ، 1291 ، 1296 هجري دركتيبه والواح وسردرآن خوانده مي شود. درطبقه فوقاني اين مسجددرسه طرف غربي وشرقي وشمالي چندحجره بنا شده كه مخصوص طلاب علوم دينيه است.

 

 • مساحت تقريبي مسجد در حدود 3000متر مربع است که حدود 644متر مربعآن را صحن حياط تشکيل ميدهد وداراي سه شبستان ويک گنبد  يک ايوان ويک وضو خانه است
 • ساختمان ايوان ومناره هاي طرفين آن وهمچنين شبستانهاي شرقي وغربي ومغازهها از الحاقات گنبد  اصلي بشمار مي آيند. بر حسب مدارکي که تاکنون بدست آمده قديمي ترين قسمت مجموعه ساختمان گنبد اصلي است که در بين الحاقات دورههاي بعد محصور شده است ودلايلي در دست است که نماهاي مختلف بنا بويژه نماي جنوبي آنرا نمي توان شاهدي بر اصالت بنا وحيات اوليه آن بشمار آورد ..
 • در اين مرحله از بررسي شناسايي مشخصات عمومي ساختمان گنبد زمينه اصلي مطالعات را تشکيل مي دهد .ودر آغاز به منظور آشنايي اوليه با اين بنا مروري بر عوامل متشکله ساختمان گنبد و

 

 • ساختمان مسجد دردوره سلجوقيان
 • در این دوره ساختتمان مسجد فقط شامل گنبد خانه بوده است و در دوره ها بعد چنانکه اشاره خواهد شد الحاقات بعدی به آن اضافه خوااهد شد.و کتیبه  بالای محراب  مر بوط به آن دوران می باشد.
 • دوره تيموريان
 • در اين دوره بر اثر زلزله گنبد تخريب گرديده است(در تاريخ الجاتو 715 ه.ق) احتمالا از اين زمان تا دوره شاهرخ تيموري (850    805 ه.ق)ديگر مسجد را تعميير نکردهاند.
 • در زمان شاهرخ تيموري تعمييرات بسيار بسيار عظيمي در مسجد صورت ميگيرد واغلب قسمتهايباز سازي ميشود کف گنبد را حدود 2متر بالا ميآورند وارتفاع آن راحدود 5تا 4متر پايين ميبرند و گنبد را نيز کوچکتر ميسازند  وارتفاع گنبد به حدود 18 متر ميرسد .تا اين دوره گنبد بناي اصلي مسجد بوده است در اين دوره شبستانهاي شرقي و غربي وشبستانهاي شمالي به بناي مسجد اظافه شده است. وورودي اصلي مسجد هم ورودي غربي بوده است.

 

 • ورودي
 • مسجد جامع  داراي دو ورودي يکي در شرق وديگري در غرب مجموعه مي باشد که ابتدا ورودي شرقي آن را بررسي مي کنيم
 • ورودي شرقي در فاصله کمي از خيابان جعفري واقع شده واز طريق معبر عريضي به هشتي ورودي وحياط مرکزي راه پيدا مي کند. هشتي ورودي شرقي از  گوشه جنوب شرقي ياط  به آن راه پيدا مکند  که در مجاورت آن بناي يک مقبره ديده مي شود .

 

 • وروي غربي
 • ورودي غربي در کوچه مسجد جامع منشعب از خيابان جعفري قرار دارد.اين ورودي از لحاظ دسترسي به ساختمان شکيل وضوخانه که ورودي آن در سمت ديگر اين معبرداراي اهميت خاصي ميباشد.
 • ورودي غربي ورودي غربي از گوشه شمال غربي و از طريق يک هشتي ديگر و مشابه هشتي ورودي شرقي دسترسي به حياط را ممکن مي سازد  وداراي خواجه نشين است که در مجاورت جنو بي آن بتر تيب يک سقا خانه ويک حجره ويک حوضخانه واقع شده است .

 

مرمت ستونهاي آسيب ديده شبستان شمالي

 آسيب   تخريب ستون

علت آ سيب  رطوبت صعودي

 طرح مرمت  اجراي  يکي از اصول زير

بدليل رطوبت زياد ناشي از کف و نشت رطوبت از سقف در دوره هاي گذشته تعدادي از ستونهاي اين شبستان ريزش پيدا کردهاند که براي مرمت آنها بدين شکل عمل مي شود

1_ابتدا بوسيله دستکهاي چوبي سقف و ستونها را مهار کرده

 

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: پاوپوینت درسی تحقیق درسی پاورپوینت آماده بررسی جامع معماری و بنای مسجد جامع بروجرد پاورپوینت آماده

مطالب مرتبط

پاورپوینت آماده بررسی جامع انواع ماشین الات راهسازی و عمرانی وباغبانی

پاورپوینت آماده بررسی روند شكل‌گيري مجموعه بناهاي مذهبي و غيرمذهبي

پاورپوینت آماده خلاصه کتاب روش تحقیق در علوم انسانی نوشته دکتر محمد رضا حافظ نیا

پاورپوینت آماده شبیه سازی فرآیندهای سیستمهای ناهمگن با استفاده از الگوریتم ژنتیک

پاورپوینت آماده چگونگی تاثیر زمین لرزه (زلزله) بر روی ساختمان های بتن مسلح

پاورپوینت آماده بررسی تاریخچه و معماری بنای هنرستان جلیل نصیر زاده

پاورپوینت آماده بررسی تاریخچه و معماری معبد بوروبودور

پاورپوینت آماده بررسی خواص رئولوژیکی صمغ کتیرا و تاثیر ph و نمک در آن

پاورپوینت آماده رشد جسمی و ویژگی های آن در دوران مختلف عمر

پاورپوینت آماده بررسی مباني و سياستهاي قيمت گذاري آب

پاورپوینت آماده روش استفاده از متون علمی شیمی

پاورپوینت آماده بررسی خواص و کاربردهای گیاه زنجبیل

پاورپوینت آماده بررسی استفاده از تشعشع جهت نگهداری مواد غذایی

پاورپوینت آماده استاندارد حسابداری مالی 7 سلف

پاورپوینت آماده بررسی کاربرد نانو مواد در صنعت بتن و ضد آب کردن بتن و بلوک های بتنی بدون ملات

پاورپوینت آماده بررسی انواع حرکت های زمین مناسب برای تحقیق درسی

پاورپوینت آماده بررسی نشست در پي هاي سطحي سازه ها

پاورپوینت آماده پروژه درس مبانی معماری شهرسازی – بررسی کنسول و بالکن در ساختمان

پاورپوینت آماده بررسی بیوگرافی و ویژگی های آثار ماریو بوتا و کارهای برجسته ماریو بوتا

پاورپوینت آماده بررسی انواع تقاطع های هم سطح و غیر هم سطح

پاورپوینت آماده بررسی انواع بیماری دیابت و راههای پیشگیری از دیابت

پاورپوینت آماده پروژه درس جغرافی بررسی جاذبه‌های گردشگری کشور آمریکا

پاورپوینت آماده بررسی مقررات ملی دارو

پاورپوینت آماده جزوه درس مفاهيم سيستم عامل

پاورپوینت آماده نحوه احداث باغ سیب و مراحل مختلف تولید آن

پاورپوینت آماده بررسی سیستمهای ارزیابی عملکرد

پاورپوینت آماده بررسی طبقه بندی دوره سالمندی از دیدگاه WHO و تغییرات پاتولوژیک سالمندی

پاورپوینت آماده بررسی زندگینامه و افکار و آثار معماری ریچارد راجرز و رابرت ونچوری

بررسی هنر و معماري دوره ساسانيان و آثار مهم معماری این دوره – جامعترین تحقیق در سطح اینترنت

پاورپوینت آماده بررسی ساختار و ویژگی های انواع میکرفون ها

پروژه درس سينماتيك و ديناميك ماشين ها مكانيزم راه رفتن انسان و الگوگيري از آن در ساخت ربات هاي

پاورپوینت آماده بررسی کاربرد و نقش فناوری نانو در صنایع مختلف

پاورپوینت آماده بررسی و مقایسه معماری معبد پارتنون و معبد بوروبودور

پاورپوینت آماده سازمان هاي ارائه دهنده بهداشتي درماني در جهان

پاورپوینت آماده مشخصات ظاهری و زیست شناسی و راههای مبارزه با مگس سفيد گلخانه

پاورپوینت آماده مشخصات سبك معماری گوتيك و آثار سبک گوتیک

پاورپوینت آماده بررسی سبک و شيوه معماري اصفهان و آثار برجسته سبک اصفهانی

پاورپوینت آماده بررسی نقش کارآفرینی مبتنی بر دانش در اشتغال مؤثر دانش آموختگان آموزش عالی

پاورپوینت آماده جزوه و پاورپوینت درس مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت

پاورپوینت آماده بررسی جامع انواع موج شكن ها و روش‌هاي ساخت و عمليات اجرايي

پاورپوینت آماده بررسی انواع چرخدنده ها و پارامترهای مختلف چرخدنده ها

پاورپوینت آماده بررسی جامع فشار سنج ها و کمر بندی های فشاری در جهان و تغییرات زمانی فشار

پاورپوینت آماده بررسی انواع لباسهای محلی مناطق مختلف کشور ایران

پاورپوینت آماده بررسی ساختار تشکیلاتی و اهداف و اهمیت سازمان جهانی تجارت

پاورپوینت آماده گزارش كار آزمايشگاه اپتيك بسیار جامع

پاورپوینت آماده بررسی معماری و تاریخچه و قلمرو ماياها

پاورپوینت آماده جزوه دوره آموزشي برنامه ريزي استراتژيك

پاورپوینت آماده بررسی معماری مجتمع تجاری تفریحی ستاره فارس

پاورپوینت آماده بررسی متدولوژي و اهمیت مهندسی معکوس (Reverse Engineerin) در صنایع

پاورپوینت آماده کاربرد سدهای لاستیکی و مقایسه آن با انواع دیگر سدها

پاورپوینت آماده بررسی گیاه شناسی و جنسهای تیره میخک در ایران

پاورپوینت آماده بررسی گیاه شناسی و خواص دارویی هندوانه

پاورپوینت آماده بررسی اتفاقات و حوادث دوران نهضت مشروطه

پاورپوینت آماده بررسی انواع ارقام خیار و اصلاح بذر و نقش عناصر غذايي در رشد و نمو خيار

پاورپوینت آماده بررسی نرم افزار حسابداري و انبارداري فروشگاهي فارسيكام

پاورپوینت آماده بررسی ساختار و دانه بندی و بافت سنگهای رسوبی

بررسی روانشناسی رنگ و اهمیت رنگ در دکوراسیون و معماری داخلی و بخش های مختلف خانه – بسیار جامع

پاورپوینت آماده بررسی انواع روشهای مقابله با زلزله در ساختمانها

پاورپوینت آماده بررسی مبانی و ساختار و عملکرد دیسک سخت یا هارد دیسک

بررسی ویژگی ها و انواع ارقام گوجه فرنگی و تاثیر عناصر مختلف بر گوجه فرنگی و علائم كمبود آنها

پاورپوینت آماده بررسی راهکارهای توسعه ی فضا و سازه های شهری جهت ترویج ورزش همگانی

پاورپوینت آماده بررسی انواع سوله و مراحل ساخت سوله ها

پاورپوینت آماده بررسی عملکرد و بخش های مختلف دستگاه گوارش

پاورپوینت آماده بررسی خواص و کاربرد غشاهای میکروفیلتراسیون

پاورپوینت آماده بررسی ویژگی های نرم افزار Simile و کاربرد آن

پاورپوینت آماده بررسی فساد از دیدگاه نگرش اسلامی يا الگوی قرآنی

پاورپوینت آماده بررسی خاک مسلح و كاربرد پليمرها در مسلح کردن خاك

پاورپوینت آماده بررسی زندگینامه و عقاید و ديدگاه های توماس آكويناس

پاورپوینت آماده جزوه و پاورپوینت درس نظریه زبانها و ماشینها – مترجم حجت الله جلیلی

پاورپوینت آماده بررسی حافظه هاي فلش FLASH – مناسب برای تحقیق درسی

پاورپوینت آماده بررسی تاریخچه و ساختار حمام های سنتی ایران

پاورپوینت آماده بررسی مراحل مختلف و نحوه کار سنگ شكن

پاورپوینت آماده پروژه رشته تکنولوژی مواد غذایی – روش تهیه کنسرو هلو

پاورپوینت آماده مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی

پاورپوینت آماده تحقیق در خصوص راههای سرایت و پیشگیری از بیماری ایدز

پاورپوینت آماده بررسی و مقایسه فتوسنتز در گیاهان سه کربنه و چهار کربنه C3 و C4

پاورپوینت آماده بررسی تاریخچه و ویژگی های تئوری روان‌شناسی گشتالت

پاورپوینت آماده سيستمهاي اطلاعات مديريت MIS – مناسب جهت ارائه درسی

پاورپوینت آماده بررسی سازه ها و معماری طبيعي و هندسه فراکتال در معماری – جامعترین در سطح اینترنت

پاورپوینت آماده بررسی کامل مراحل اجرای شمع بتنی در جا به همراه تصاویر هر مرحله

پاورپوینت آماده بررسی انواع ارقام لیمو ترش و خواص داروئي ليمو ترش

پاورپوینت آماده پروژه درس آشنایی با معماری معاصر جنبش هنر و صنایع دستی انگلستان

پاورپوینت آماده جزوه درس سيستم هاي اطلاعات مديريت MIS ويژه دانشجويان رشته مديريت بازرگانی

پاورپوینت آماده بررسی ژنتیکی و و روش های انتقال ژن در حیوانات ترانس ژنیک

پاورپوینت آماده تقسیم بندی شبكه هاي كامپيوتري براساس توپولوژي و حوزه هاي جغرافيايي تحت پوشش

پاورپوینت آماده بررسی مفهوم تفكر استراتژيك و نحوه تاثيرگذاري تفكر استراتژيك در سازمان

پاورپوینت آماده تغییرات آب و هوای وکارایی کشاورزی متشکل از سیستم های کشاورزی

پاورپوینت آماده بررسی معماری و بنای آرامگاه عبدالرحمن گهواره گر

پاورپوینت آماده بررسی انواع استهلاک و برآورد آن در حسابداری

پاورپوینت آماده بررسی محاسبه و عوامل موثر بر برآورد عمر مفید یک دارایی یا استهلاک

پاورپوینت آماده بررسی مراحل تصفیه فاضلاب بیمارستان به روش لجن فعال

پاورپوینت آماده بررسی جامع فرآیند ها و اصول و اجزای تصفیه آب و فاضلاب

پاورپوینت آماده بررسی انواع سبک ها و شیوه های فرزند پروری

پاورپوینت آماده بررسی فرآيند شناسايي جنبه هاي زيست محيطي

پاورپوینت آماده تجزیه و تحلیل عضلانی حرکات دست و پا در شنای پروانه

پاورپوینت آماده بررسی و تحلیل سازه های معماری سبک و شیوه آذری و آثار این سبک

پاورپوینت آماده بررسی نظام روابط کار در سازمان و عوامل مؤثر در زمینه تحول روابط کار

بررسی تجزیه مقادیر کم در علوم و فناوری و تجزیه و تعیین مقادیر کم مواد سمی در نمونه های زیست محیطی

پاورپوینت آماده تجارت الكترونيكي در اینترنت

پاورپوینت آماده بررسی جامع تاریخچه کامپیوترها

پاورپوینت آماده جزوه درس تاريخ ادبيات 3 رشته زبان و ادبيات فارسي – نوشته دكتر توفيق سبحاني

پاورپوینت آماده تاثير فناوري اطلاعات بر مشاغل در اقتصاد دانايي محور

پاورپوینت آماده بررسی تاثير حرارت خورشيد بر انسان و ساختمان

پاورپوینت آماده بررسی معماری و بنای برج میلاد و تحليل و بررسي برجهاي ساخته شده در جهان

پاورپوینت آماده بررسی پی و جزئیات اجرایی آن

پاورپوینت آماده بررسی جامع پی کنی و پی ریزی

پاورپوینت آماده بررسی خواص پنیر پیتزای کم چرب و روشهای بهبود کیفیت آن

پاورپوینت آماده بررسی ویژگی ها و آثار سبک معماري اصفهان

پاورپوینت آماده بررسی سيستم های خريد اينترنتي از فروشگاه

پاورپوینت آماده پروژه انواع مدارک مایکروسافت

پروژه درس عناصر و جزییات – بررسی جامع پنجره هاي دوجداره UPVC جهت کاهش انرژی در ساختمان

پاورپوینت آماده پروژه راه سازي آثار اقتصادي و اجتماعي پروژه راه و راه‌آهن و روش‌هاي مهار فر

پاورپوینت آماده کارگاه بهسازي لرزه اي – بررسی روش ارزيابي کمي آسيب پذيري لرزه اي ساختمان هاي بنا

پاورپوینت آماده پروژه درس انسان و طبیعت و معماری – بررسی تقارن در معماری اسلامی

پاورپوینت آماده ضرورت برنامه ريزي استراتژيك و تعاريف و تفاوت با ديگر برنامه ها

پاورپوینت آماده بررسی کاربرد و روش های تولید پپتيد هاي زيست فعال

پاورپوینت آماده بررسی جامع پايگاه داده ها Database

پاورپوینت آماده پروژه کارآفرینی رشته مکانیک خودرو بررسی و تهیه طرح تولید صندلی پلاستیکی

پاورپوینت آماده برسی مزایا و روش ساخت پانل های استرامیت

پاورپوینت آماده بررسی معماری و بنا و تاریخچه باغ شاهي هخامنشيان پاسارگاد

پاورپوینت آماده بررسی جامع تمدن بین النهرین تمدن اکد (کلده آکاد) زيگورات چغازنبيل

پاورپوینت آماده بررسی علائم انواع بیماریهای ویروسی گیاهان جالیزی

بررسی بيماري بلاست برنج بيماري لکه سياه سيب و بيماري لکه اجري بادام و پوسيدگي قهوه اي درختان

پاورپوینت آماده بررسی جامع بیماری بلاست برنج – آلودگی بیماری و تاثیر مواد غذایی بر بیماری

پاورپوینت آماده بررسی ضرورت ها و چالش های بهسازی لرزه ای ساختمان ها

پاورپوینت آماده بررسی مشخصات سيستم انداز‌گيري بهره‌وري و عوامل موثر بر افزايش بهره وري

پاورپوینت آماده بررسی اهميت رعایت بهداشت فردی و تاثیر آن بر سلامت فرد

پروژه مهندسی نرم افزار – بررسی اصول طراحي در سطح مؤلفه یا طراحي رويه اي – به همراه مثالی از زبان

پاورپوینت آماده بررسی فرآیند بلوغ سازمانی در مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات

پاورپوینت آماده بررسی انواع روش های کنترل علفهای هرز گیاه نخود – بقولات حبوبات

پاورپوینت آماده بررسی برنامه و برنامه نويسي موبايل

جزوه درس برنامه ریزی آموزشی رشته علوم تربیتی – خلاصه کتاب دیدگاه های نو در برنامه ریزی آموزشی – نوش

پاورپوینت آماده بررسی اهمیت و ساختار و ویژگی های انواع برگ در درختان

پاورپوینت آماده بررسي انواع مكانيسم های تحمل گياهان به شوري

شناسايی و تعيين مزيت نسبی در گروه صنايع غذايی (کالاهای منتخب) و بررسی عملکرد صادراتی آن طی چند سا

بررسی رفتار سقف های سبک سقف های كرميت و نیازیت و سقف روفیکس و سقف سیاک و سقف مجوف بادکنکی

پاورپوینت آماده بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی برآگرواکوسیستم کره زمین

پاورپوینت آماده بررسي انواع گونه‌هاي گل‌جاليز و روشهاي كنترل گل‌جاليز

پاورپوینت آماده بررسی اثر فسفر و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف نخود در منطقه گرگان

پاورپوینت آماده بررسی عوامل موثر بر کارایی و انواع کاربردهای غشاهای اولترافیلتراسیون

پاورپوینت آماده بررسی خواص و ویژگی های انواع بتن های با مقاومت بالا

پاورپوینت آماده بانكداري الكترونيك – بررسی انواع و ویژگی ها و جنبه های بانکداری الکترونیک

پاورپوینت آماده بررسی بافت انواع غضروف شفاف و ارتجاعی و فیبری

پاورپوینت آماده جزوه کامل بازاريابي و مديريت بازار

پاورپوینت آماده بررسی و تحلیل بازارها و نقشه شهرها در تمدن های مختلف

پاورپوینت آماده بررسی تاریخ معماری جهان معماری باروک

پاورپوینت آماده طراحی و ساخت برج خنک کن فشرده با استفاده از شبکه های متخلخل و ارزیابی عملکرد آن

پاورپوینت آماده پروژه آماده با موضوع طراحي و ساخت

پاورپوینت آماده بررسی حسابداری اوراق قرضه – به همراه مثال

پاورپوینت آماده بررسی و طبقه بندی هتل از نظر عملکرد و معرفی فضا

پاورپوینت آماده بررسی انواع بیمه های ساختمانی

پاورپوینت آماده بررسی روش ها و تكنيك هاي اصلاح انگور

پاورپوینت آماده تیپولوژی و گونه شناسي مسكن در جهان و شهر مشهد

پاورپوینت آماده انتخاب مناسب ترين خودرو در ايران تعيین پارامتر هاي مهم خودر بر اساس آمار

پاورپوینت آماده بررسی آناليز و طراحي پي هاي سطحي

پاورپوینت آماده بررسی آناتومي انواع آوندها و بافتهاي گياهي

پاورپوینت آماده جزوه درس آموزش بزرگسالان – نوشته عيسي ابراهيم زاده انتشارات پيام نور

پاورپوینت آماده آموزش نرم افزار ACCESS 106 – همراه با تص

پاورپوینت آماده بررسی امنیت در سیستم عامل ویندوز و ویندوز 2000

پاورپوینت آماده بررسی معماری و بنای امامزاده نور گرگان

پاورپوینت آماده بررسی الكتريسيته و مغناطيس – مناسب برای تحقیق درسی

پاورپوینت آماده بررسی نقش و اهمیت آكوستيك در معماري و تاثیر آکوستیک بر طراحی و معماری

پاورپوینت آماده بررسی افزايش ظرفيت در فيبر نوري تك مودي

پاورپوینت آماده جزوه درس اصول مهندسي اينترنت – نوشته ضیایی

پاورپوینت آماده بررسی اصول کنترل کيفيت جامع (دمينگ) بسیار جامع

پاورپوینت آماده جزوه درس اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی – پیام نور

پاورپوینت آماده بررسی اصول و مبانی بودجه

پاورپوینت آماده بررسی یک مجتمع مسکوني با تاکيد بر هويت ايراني در تعامل با معماري اکوتک – به همرا

پاورپوینت آماده جزوه درس اصول آموزش هند بال 2

پاورپوینت آماده بررسی پدیده طلاق روانی و تاثیر ان بر نابسامانی های نظام خانواده و اجتماع

پاورپوینت آماده بررسی انواع عايق‌هاي فشار قوي

پاورپوینت آماده آشنايي با معماري جهان تاريخ و معماری يونان باستان

پاورپوینت آماده آشنایی با مبانی برنامه ریزی معماری و شهرسازی

پاورپوینت آماده بررسی مفاهیم و طبقه بندی و معماری و زیرساخت سیستمهای اطلاعاتی

پاورپوینت آماده بررسی و آشنايي با استاندارد ISO 10006

پاورپوینت آماده بررسی وظایف روترها Router و نقش آنها در اینترنت

پاورپوینت آماده بررسی جامع مشخصه ها و کاربرد و تولید اشعه ایکس (x Ray )

پاورپوینت آماده بررسی معماری و فضاها در آشپزخانه و تاثیر رنگ های مختلف در آشپزخانه بسیار جامع

پاورپوینت آماده آموزش جامع کار و استفاده کارآمد از ویندوز XP

پاورپوینت آماده بررسی استانداردهاي حسابداري ايران

بررسي سنتز نانوذرات دي اکسيد تيتانيوم ترکيب شده با پلاتين سريا به روش ميکروامولسيون و نحوه عملکرد آ

پاورپوینت آماده انتقال و نگهداری نمونه های آزمایشگاهی

پاورپوینت آماده اهداف و ضرورت و فوايد ارزيابي اثرات زيست محيطي سدها

پاورپوینت آماده ارزيابي تنوع ژنتيكي جمعیت های بومی یونجه ایران ( Medicago sativa L.) با استفاده

پاورپوینت آماده ارزيابي پديده ستون كوتاه و شكست آن در زلزله و روشهاي مقابله با آن

پاورپوینت آماده بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران و ادارات هفتگانه آم

پاورپوینت آماده رده بندی گیاهان بر حسب نیاز آنها به نور و مکانیزم فتوپریودیسم

پاورپوینت آماده جزوه درس عناصر و جزئيات ساختماني يك

پاورپوینت آماده بررسی جامع اجرای سازه های فولادی – جوشکاری و برشکاری در سازه های فولادی

پاورپوینت آماده اثر فشار هیدرو استاتیک بر ارزش مواد غذایی

پاورپوینت آماده بررسی فرآیند اتوماسيون صنعتي (PLC)

پاورپوینت آماده ابزارهاي راه اندازي اينترنت و اينترانت و اكسترانت

پاورپوینت آماده بررسی کاربرد و تولید آب پنير محصول جانبي فراورده‌هاي لبني

پاورپوینت آماده بررسی معماری و بنای فرهنگ سرای تربت جام – به همراه پلان ها . نقشه ها

پاورپوینت آماده بررسی فرهنگ و معماری هند

پاورپوینت آماده درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام نوشته محمد نصیری

پاورپوینت آماده پروژه درس گرافیک کامپیوتر ماکرو مدیا فلشSWF و پیاده سازی اشکال گرافیکی در Flash

پاورپوینت آماده بررسی مهارت‌هاي خود آگاهي و همدلي

پاورپوینت آماده پروژه درس فیزیک فیزیک حالت جامد ابررسانا

پاورپوینت آماده بررسی معماری و بناهای دوره روم باستان – بسیار جامع

پاورپوینت آماده بررسی اهمیت مستند سازی و اهداف و اجزای اصلي مستند سازی

پاورپوینت آماده بررسی جامع انواع جوايز كيفيت

پاورپوینت آماده پروژه درس کارگاه اجزاء مکانيکی نيروگاه منابع و روش های نوين در توليد برق و

پاورپوینت آماده بررسی سنگ فیروزه بررسی بخش های مختلف معدن فيروزه نيشابور

پاورپوینت آماده بررسی جامع انواع فرآیند های قلاویزکاری و حدیده کاری – پیچ و مهره

پاورپوینت آماده بررسی انواع نیروگاه های سیکل ترکیبی

پاورپوینت آماده بررسی اصول و راهکارهای پرورش طیور گوشتی

پاورپوینت آماده بررسی فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP همراه با مثال

پاورپوینت آماده اعتماد به نفس و راه‌هاي تقويت آن و اصول سی گانه اعتماد به نفس

پاورپوینت آماده بررسی سقف های كامپوزيتی و تیرهای مرکب

پاورپوینت آماده بررسی كدينگ و اينكدينگ اطلاعات در شبكه‌هاي كامپيوتري

پاورپوینت آماده بررسی زبان برنامه نویسی لیسپ Lisp 1.5

پاورپوینت آماده بررسی کایزن و چرخه دمینگ و پیاده سازی کایزن

پاورپوینت آماده دانلود طرح توجیهی پرورش کرم ابریشم

پاورپوینت آماده مرکز داده بررسی اقدامات و ابزارهای ایجاد Data Center – استاندارد استاندارد

پاورپوینت آماده بررسی و مطالعه پروتکل امنيتی IPSEC و مزایا و معایب

پاورپوینت آماده بررسی مراحل کشت و پرورش گیاه انـــار و ویژگی های آن

پاورپوینت آماده برنامه الگويي HACCP برای توليد بستنی

پاورپوینت آماده بررسی اصول مدل تعالی سزامانی EFQM و کاربرد آن در عارضه يابي

پاورپوینت آماده کارآفريني ديجيتال کسب و کار الکترونيکي و کاربرد IT و ICT در کارآفريني

پاورپوینت آماده مدل سازی سيستمهای ديناميکی و دياگرام bode و کاربردهای آن و انژکتور و ترانزیت در

پاورپوینت آماده كنترل خسارات ناشي از تخليه‌هاي الكترواستاتيكي

پاورپوینت آماده بررسی کاربرد ماشیکاری CNC درصنایع چوب و سازه

پاورپوینت آماده بررسی سیکل بخار نیروگاهی

پاورپوینت آماده بررسی بهداشت و ایمنی پوست

پاورپوینت آماده پاورپوینت درس گزيده اي از سياست نامه و قابوس نامه

پاورپوینت آماده جزوه درس تاريخ ادبيات (2) دکتر توفيق هـ. سبحاني

پاورپوینت آماده پروژه درس کنترل و بیولوژی علف های هرز

پاورپوینت آماده بررسی Access Point و شبکه هاي بي سيم

پاورپوینت آماده انواع سيستم هاي توليد و نقطه سر به سر و بررسي يک نمونه کاربردي

پاورپوینت آماده بررسی اجمالی سیستم های حمل و نقل درون کارگاهی

پاورپوینت آماده بررسی تاریخچه و بخش های مختلف حمل و نقل ریلی و برنامه ريزي حرکت قطار ها

پاورپوینت آماده پروژه درس برنامه ریزی حمل و نقل سیستمهای حمل و نقل هوشمند

پاورپوینت آماده بررسی حل مسائل مکانیابی Multifacility location problems به همراه مثال

پاورپوینت آماده بررسی جامع معماری و بنای مسجد جامع بروجرد

پاورپوینت آماده جزوه درس انسان – طبيعت معماري

پاورپوینت آماده بررسی زير ساخت هاي تجارت الکترونيک

پاورپوینت آماده مهندسي ارزش چيست و چگونه در يك پروژه اجرا مي شود

پاورپوینت آماده بررسی سيستم كنترل فرآيند – سیستم حلقه باز و حلقه بسته

پاورپوینت آماده بررسی جامع ترانسفورماتورهای توزیع

پاورپوینت آماده بررسی روانشناسی مثبت نگر و مثبت اندیشی و تاثیرات مثبت اندیشی

پاورپوینت آماده بررسی اختلالات شخصيتي معتادان و علل و عوامل گرایش به اعتیاد

پاورپوینت آماده بررسی نظریه های مختلف مرتبط با سنجش رضايت شغلي و ارائه راهكارهاي بهبود رضايتمندي

پاورپوینت آماده بررسی هزینه ساخت و تولید کرکره های مفصلی

پاورپوینت آماده درس مديريت مالي 1 دانشگاه پيام نور رشته هاي حسابداري و مديريت بازرگاني

پاورپوینت آماده پاورپوینت بسیار جامع پیرامون کارآفرینی و مفاهیم و اصول کارآفرینی

پاورپوینت گل ژربرا مشخصات گیاه شناسی ونحوه اشت و پرورش و تکثیر و شناسایی انواع بیماریها در گل ژر

پاورپوینت آماده اکولوژی شهری و اصول برنامه‌ريزي و طراحي شهر اكولوژيكي

پاورپوینت آماده بررسی سیستم مکانیزه اتوماسیون اداری و اتوماسیون صنعتی

پاورپوینت آماده بررسی جامع مهندسی معکوس و مدیریت زمان

پاورپوینت آماده بررسی آثار باستانی خوزستان و معماری و ویژگی های محوطه تاریخی ایوان کرخه در خوزست

پاورپوینت آماده بررسی مسئوليت هاي اجتماعي مديران

پاورپوینت آماده تحقیق آماده در خصوص اصول و انواع نمودار ها در آمار

پاورپوینت آماده بررسی انواع و اجزای شبکه های بـرق رسـانی بسیار جامع

پاورپوینت آماده بررسی اصول مدیریت اسلامی از دیدگاه امام علی (ع)

پاورپوینت آماده بررسی منابع غذایی و عملکرد و اثرات عنصر فلوئور فلور

پاورپوینت آماده برسی مبحث 19 بهینه سازی مصرف سوخت پنجره های دو جداره

پاورپوینت آماده بررسی اهمیت تغذيه در سنين بلوغ و نوجوانی

پاورپوینت آماده بررسی تطبیقی شهرهای ایران پیش از اسلام و شهرهای اروپائی هم دوره با آنها

پاورپوینت آماده بررسی نقش کاشیکاری در معماري اسلامي

پاورپوینت آماده بررسي افلاتوكسين M1 در فرآورده هاي لبني و روش تشخيص و كاهش آن مايكوتوكسين

پاورپوینت آماده اندازه گیری اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت

پاورپوینت آماده پروژه اجرای سازه های بتنی و فلزی بتـن ریـزی در زیـر آب

پاورپوینت آماده بررسی نقش گیرنده های مرکزی هیستامینی H1 وH2 وH3 و H4 در اعمال فیزیولوژیک بدن

پاورپوینت آماده بررسی فرآیند جداسازی غشایی میکروفیلتراسیون – بسیار جامع و مناسب جهت ارائه درسی

پاورپوینت آماده بررسی روش های مقاوم سازی سازه های بتنی

پاورپوینت آماده بررسی آثار مختلف معماري مصر

پاورپوینت آماده بررسی تاریخچه و معماري و بنای مسجد جامع كبود تبريز

پاورپوینت آماده بررسی اصول معماري سبز – مناسب جهت ارائه درسی

پاورپوینت آماده بررسی معماری داخلی و عناصر اصلی طراحی داخلی

پاورپوینت آماده بررسی معماري اسلامی در قرن هفتم تا دهم سبك آذري

پاورپوینت آماده بررسی معماری مسجد شیخ لطف الله اصفهان – بسیار جامع

پاورپوینت آماده بررسی و نقد معماری مسجد امام اصفهان – بسیار جامع

پاورپوینت آماده بررسی مدیریت کیفیت فراگیر TQM

پاورپوینت آماده پروژه درس ماشین آلات کشاورزی – بررسی اجزا و کاربرد انواع گاوآهن

پاورپوینت آماده بررسی عوامل موثر بر خواص کشش سطحی آب

پاورپوینت آماده بررسی كودهای مورد استفاده در کشت و زراعت ديم

پاورپوینت آماده آموزش ساده اصول فیزیک – مناسب برای دانش آموزان

پاورپوینت آماده عوامل و فاكتورهاي خاكزايي و بررسی سنگ های مادر

پاورپوینت آماده بررسی ساختار و زندگی عقرب و تاثیر آن بر معماری – معماری بر اساس ساختار بدن عقرب

پاورپوینت آماده بررسی سيستمهای اطلاعات مديريت MIS و پایگاه داده و سیستم مدیریتی پایگاه داده

پاورپوینت آماده بررسی خصوصیات و ویژگی های سوپر آلیاژها

پاورپوینت آماده بررسی سيستمهای اطلاعاتی و مقایسه سيستمهای اطلاعاتی و ERP و ساختار و جایگاه ERP

پاورپوینت آماده بررسی انواع سرویس های شبکه تنظيم و پيکربندی سرويس وب

پاورپوینت آماده بررسی بنا و معماری بخش های مختلف حرم امام رضا در مشهد

پاورپوینت آماده بررسی زندگینامه و فلسفه و دیدگاه های زرتشت

پاورپوینت آماده بررسی انواع روش هاي جستجو در شبکه هاي Peer to peer و ساختار PeerWare

پاورپوینت آماده ديوار آكوستيك و عايقكاري صوتي ديوارها و كف ساختمان

پاورپوینت آماده بررسی در و پنجره و قاب و نرده در ساختمان

پروژه –پاورپوینت آماده درس معماري اسلامی بررسی خانه های تاریخی شهر تبریز تحلیل کالبدی خانه ها

پاورپوینت آماده بررسی بنا و معماری خانه طباطبائي

پاورپوینت آماده جوشكاري زير آب انواع جوشكاري زير آب – جوشکاری مرطوب

پاورپوینت آماده بررسی عوامل موثر در فرآیند جوشكاري اصطكاكي Fraction Welding مزایا و محدودیت ها

پاورپوینت آماده بررسی تاریخچه جام جهاني فوتبال

پاورپوینت آماده بررسی معماری و بنای تخت جمشید

پاورپوینت آماده بررسی و تحلیل فضای شهری میدان یا فلکه

پاورپوینت آماده تحلیل آنالیز سایت و آنالیز بنای خانه سلماسی مشهد

پاورپوینت آماده بررسی تاريخچه معماري ايران و سبک های مختلف معماری در ایران

پاورپوینت آماده بررسی تاريخ و تمدن معماري روم باستان

پاورپوینت آماده بررسی و مطالعه تاثیر نیروی زلزله بر پی سد ها

پاورپوینت آماده آموزش نصب و کار با نرم افزار ACRONIS TRUE IMAGE

پاورپوینت آماده بررسی شاخص ها و عوامل موثر بر افزایش بهره وري و هفت C در بهره وري

پاورپوینت آماده بررسی انواع انحرافات و بحران های اجتماعی و علل افسردگی

پاورپوینت آماده بررسی معماری سبک و شيوه رازی و نمونه های معماری سبک رازی

پاورپوینت آماده بررسي شيوه‌هاي مختلف مقاوم‌سازي سازه‌هاي با مصالح بنايي

پاورپوینت آماده بررسی المان محدود رفتار سدهای خاکی در زمان ساخت به همراه مطالعه موردی سد طال

پاورپوینت آماده بررسی اثر فسفر و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف نخود در منطقه گرگان

پاورپوینت آماده بررسی تاریخچه و هندسه و عناصر اصلی و ویژگی های مشترک باغ ایرانی

پاورپوینت آماده بررسی نقش و اهمیت عنصر آهن در بدن انسان

پاورپوینت آماده بررسی و مطالعه انواع آفات سويا – دارای تصاویر مفید

پاورپوینت آماده بررسی و مطالعه جایگاه در و پنجره در معماری اسلامی

پاورپوینت آماده بررسی استراتژی های مدیریت


بررسی نحوه ایجاد پورتال با استفاده از نرم افزار share point

بررسی حسابداري مالي و مفاهیم آن

بررسی آجر و ساخت و استاندار و مشخصات آن

بررسی موتور خودرو و اجزای آن و انواع مشکلات و عیوب و تعمیرات آنها و مروری بر سيستم ABS و چگونگي ك

بررسي پروژه سينك ظرفشويي و کارخانه و تولید آن و مروری بر آنالیز فنی و عملی و فاکتورهای انسانی

بررسی طرح توليد كليد و پريز و قطعات همرديف (دو شاخه – شاسي زنگ و …)

بررسی اصول کار سنسورهای اثرهال و مگنتو استريكتيو و مگنتو رزيستيو

اشنايي با امور گرافيك و امور چاپ

بررسی مراحل ساخت و اجرای اسکلت فلزی

بررسی هتل استقلال و واحد اداری و امور آن

پاورپوینت آماده بررسی آمار و احتمالات مهندسي بسیار جامع

پاورپوینت آماده جزوه درس انسان – طبيعت معماري

پاورپوینت آماده بررسی و معرفي ستاد هماهنگي امور ايمني و آتش نشاني كشور

پاورپوینت آماده کارمندیابی و شیوه ها و معيار هاي انتخاب

پاورپوینت آماده بررسی زير ساخت هاي تجارت الکترونيک

پاورپوینت آماده جزوه برنامه ريزي و کنترل پروژه

پاورپوینت آماده احتمالات و کاربرد آن در مهندسی نگهداری و تعمیرات

پاورپوینت آماده مهندسي ارزش چيست و چگونه در يك پروژه اجرا مي شود

پاورپوینت آماده بررسی مدیریت سبد سهام

پاورپوینت آماده پروژه درس تئوری صف