بررسی توپولوژی شبکه های LAN و جلوگیری از ویروسی شدن فلش ها