بررسی نما در معماری دوره های مختلف بررسی مفهوم سنتي نما و سه متغير اصلي آن